Uslovi korišćenja

Uvod
Ovaj veb-sajt vam je omogućio Art & Logic d.o.o, Cara Dušana 4/2, 16000 Leskovac, Srbija. Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu o agenciji Art & Logic d.o.o. (u daljem tekstu: Art & Logic d.o.o), firmama koje su povezane sa Art & Logic d.o.o i trećim licima prikupljene su sa najvećom mogućom pažnjom. Ne možemo, međutim, da jemčimo za celovitost i tačnost informacija. Art & Logic d.o.o ne preuzima odgovornost za eventualne greške u sadržaju ovog veb-sajta. Pristupajući ovom veb-sajtu, Vi bez ograničenja ili rezervi prihvatate opšte uslove korišćenja veb-sajta koje možete da iščitate : Opšti uslovi korišćenja ovog veb-sajta
1. Autorska prava
Stranice na našem veb-sajtu zaštićene su zakonom o autorskim i srodnim pravima. To konkretno znači da svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola agencije Art & Logic d.o.o., u daljem tekstu: Art & Logic d.o.o. I sadržaj i struktura veb-sajta zaštićeni su zakonom o autorskim I srodjim pravima. Za svako reprodukovanje informacija ili podataka, posebno korišćenje tekstova ili delova tekstova ili vizuelnog materijala (to se ne odnosi samo na Art & Logic d.o.o-ove fotografije za štampu) potrebna je prethodna pismena dozvola Art & Logic d.o.o. Art & Logic d.o.o zadržava prava na distribuciju i reprodukovanje. Ta prava u celosti važe i kada se slike automatski ili ručno arhiviraju.
2. Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica
a. Stranice ovog veb-sajta sadrže linkove (hiperlinkove) za druge veb-sajtove kojima upravljaju treća lica i čiji sadržaj nije poznat agenciji Art & Logic d.o.o. Agencija Art & Logic d.o.o-ove samo olakšava pristup takvim veb-sajtovima i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do veb-sajtova trećih lica jeste da vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem veb-sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.
b. Kada je reč o veb-sajtovima do kojih vode hiperlinkovi sa veb-sajta agencije Art & Logic d.o.o, vlasnici tih veb-sajtova snose isključivu odgovornost za sadržaj tih stranica kao i za prodaju proizvoda koji su na njima ponuđeni i rukovanje narudžbinama u vezi s tim proizvodima.
c. Art & Logic d.o.o ne snosi odgovornost za kršenje autorskih prava, robnih žigova ili druge intelektualne svojine ili ličnih prava na stranicama do kojih vodi neki hiperlink.

d. U slučaju porudžbine ili bilo kakvog drugog pravnog posla u vezi sa nekom transakcijom, ugovor se sklapa isključivo između korisnika i vlasnika odgovarajućeg veb-sajta, ili između stranke koja robu nudi ili lica koje je zastupa a ni u kom slučaju između agencije Art & Logic d.o.o i korisnika. Molimo vas da uzmete u obzir opšte poslovne uslove ponuđača na veb-sajtu do koga vodi hiperlink.

3. Opšte odricanje od odgovornosti
Svaka odgovornost agencije Art & Logic d.o.o za štetu proisteklu iz upotrebe ovog veb-sajta - bez obzira na pravni razlog, uključujući tu i zakonski prestup - ograničena je na štetu prouzrokovanu s umišljajem ili teškim nehatom. U meri u kojoj postoji zakonska odgovornost agencije Art & Logic d.o.o usled kršenja materijalnih ugovornih obaveza, ukupni iznos svakog potraživanja na ime štete ograničen je na predvidljivu štetu. To se ni na koji način ne odražava na odgovornost koju agencija Art & Logic d.o.o snosi na osnovu primenjivog zakona o odgovornosti za proizvod ili bilo kojih drugih garancija. Nijedno navedeno ograničenje odgovornosti ne primenjuje se ni u slučaju štete po život, telesne povrede ili zdravstvenog oštećenja nekog lica. Art & Logic d.o.o ulaže velike napore da svi veb-sajtovi agencije Art & Logic d.o.o budu bezbedni od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. S tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (na primer, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke. Art & Logic d.o.o ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na veb-sajtu agencije Art & Logic d.o.o, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.